داستان فیلم شیوع ، درباره ویروس انتقال داده شده توسط فومیتها ، تلاش محققان پزشکی و مسئولان بهداشت عمومی برای شناسایی و مهار این ویروس ، از بین رفتن نظم اجتماعی در یک بیماری همه گیر و در آخر معرفی واکسن برای جلوگیری از شیوع آن بیماری است.